ارائه لوح تقدیر به ارایه های شفاهی و پوستری برگزیده همایش


 

دکتر حاجی ولیئی دبیر علمی همایش از اهدا لوح تقدیر به ارایه های شفاهی و پوستری برگزیده خبر داد و گفت: به جهت افزایش انگیزه و تشویق دانشجویان به حضور در همایش های علمی، از بین ارائه های شفاهی و پوستری به سه ارائه برگزیده دانشجویی لوح تقدیر اهدا خواهد شد.